Blé de Fonty 源自新加坡精华世家,始于1970年代。品牌中文译作:枫缇布蕾。“枫缇”系枫缇布蕾品牌缩写,特此公告。 枫缇布蕾 Blé de Fonty

EN

联系方式

通讯地址
新加坡:53 Genting Lane Singapore 349561
上海:上海市蕰川路6号智慧湾
email: ugel.sg@ugel.com.sg